Uchwała 7 sędziów NSA. Dostęp do akt to też prawo do kopii.

W dniu 8 października 2018 r. (godz. 14.00, sala G) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. W ocenie Rzecznika na tle orzecznictwa sądów administracyjnych powstała wątpliwości „czy w...

Read More

Aplikant sądowy nie pełni funkcji publicznej.

WSA we Wrocławiu z dnia 28.12.2017 r. (IV SAB/Wr 350/17  (wyrok jest prawomocny – patrz wyrok NSA) stwierdził m.in.: ,,informacji publicznej nie stanowią dane osobowe aplikantów, okres i miejsce wykonywania obowiązków przez konkretnych aplikantów, bowiem aplikant sądowy nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Stosownie do art. 133 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6...

Read More

Czym jest sprawa publiczna?

NSA w wyroku z dnia 20.9.2018 r. (I OSK 1359/18) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 28.12.2017 r. (IV SAB/Wr 350/17) . Wnioskodawca wnosił o udostępnienie: ,,1. Czy Prezes Sądu, zgodnie z art. 131 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40), a następnie art. 119 § 2...

Read More

Wniosek faxem, meilem, dowolnie. Aby skutecznie.

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 13.7.2018 r. (II SAB/Kr 58/18) kontrolowął proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca zwrócił drogą meilową do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o udostępnienie : „1. Kwota zysku jaką osiągnął RCKiK w K. za 2014 i 2015 rok. 2. Wysokość premii (wszystkie rodzaje) za okres od 01.01.2015r. do 31.07.2017r. jaką...

Read More

Lasy Państwowe i tajemnica przedsiębiorcy.

WSA w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 11.9.2018 r. (II SA/Bd 351/18) konrolował proces realizacji prawa do infomracji, w ramach którego wnioskodawca zwrócił się do Nadleśnictwa o udostępnienie: ,,1) informacje o liczbie pozyskanego drewna, osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia wniosku); 2) informacje o tym komu przekazane zostało uzyskane drewno – osobno w latach 2015, 2016, 2017...

Read More