Czym są ,,zasady” a czym ,,tryb” w rozumieniu art. 1 ust. 2 UDIP (wyrok NSA w/s list poparcia KRS).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2019 r.  (I OSK 4282/18) nakazującym Marszałkowi Sejmu ujawnienie zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, o jakich mowa w art. 11c ustawy oKRS z 12.5.2011 r. (t.j. z 5.12.2018 r., Dz.U.  z 2019 r., poz. 84), poza samym meritum sprawy, który jest oczywisty, poczynił bardzo istotne rozważania na temat pojęcia zasad i trybu dostępu...

Read More

Dane Autora mat. prasowego zawsze są chronione nawet jeżeli to gazeta gminna – wyrok NSA.

NSA w wyroku z dnia 16.11.2018 r. (I OSK 2812/16) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w W-wie z 12.8.2016 r. (II SA/Wa 61/16) , w którym WSA stwierdził  m.in., żę: ,,Nie można też przyznać racji skarżącemu kasacyjnie w kwestii tego, że Prawo prasowe nie może mieć zastosowania do organów władzy publicznej”.  STAN FAKTYCZNY  STAN FAKTYCZNY  STAN FAKTYCZNY  STAN FAKTYCZNY  Wnioskodawca...

Read More

Oświadczenia członków zespołu rooboczego są jawną informacją publiczną.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 maja 2019 r. (IV SAB/Wr 25/19) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach któreg wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora MOPS o udostępnienie: ,,fotokopii składanych na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 oświadczeń o zachowaniu poufności przez członków grupy...

Read More

Anonimizacja nagrania z policyjnego wideorejstratora może być przetworzeniem.

Na początku warto przypomniec nasz wpis z  sierpnia 2018.r.,w którym cytowany był wyrok WSA we Wrocławiu z 18.7.2018 (IV SAB/Wr 79/18 – prawomocny) , zgodnie z którym – Nagranie policyjnego wideorejestratora to informacja publiczna . W wyroku WSA we Wrocławiu przeczytamy również:  ,,wideorejestratorów policjanci używają do nagrywania zachowań uczestników ruchu drogowego. Nagrany w...

Read More

Koło łowieckie PZŁ ma obowiązek stosować u.d.i.p.

WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 3.7.2019 r. (II SAB/GD 32/19) w ramach kontroli procesu realizacji prawa do informacji, wypowiedział się na temat statusu koła łowieckiego w POlskim Związku Łowieckim. Zobacz również nasz poprzedni post dotyczący statusu myśłiwego z punktu widzenia realizacji prawa do informacji. link do postu  W wyroku WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 3.7.2019 r. (II SAB/GD 32/19)...

Read More