Projekt zmian w samorządzie województwa.

Na stronie Sejmu R.P.  ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa (druk Sejmowy nr 3087). Dotyczy on generalnie rzecz ujmując zmiany prawnych regulacji w odpowiedzi na sytuacje, gdy przewodniczący sejmiku nie prowadzi obrad, lub też wzbrania się od ich prowadzenia. W dniu 7.12.2018 r. projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu R.P. Tekst projektu...

Read More

Jawność wniosków o dofinansowanie.

WSA w Lublinie w wyroku z 18.10.2018 r. (II SAB/Lu 138/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego zwróciła się do Prezydenta Miasta o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wniosków o dofinansowanie unijne złożonych przez podmioty publiczne w trybie pozakonkursowym. Organ wyjaśnił, że w świetle art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach...

Read More

Dostęp do akt prokuratora a UDIP.

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 7.11.2018 r. (II SAB/Sz 133/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego osoba fizyczna złożyła do Prokuratury wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez udostępnienie następującej informacji publicznej: skanu aktu oskarżenia,o którym mowa w artykule na stronie […] w S., tj. skanu aktu oskarżenia w sprawie śmiertelnego...

Read More

Projekt ustawy tzw. Antysitwowej.

Klub parlamentarny Kukiz 15 złożył projekt ustawy nazwanej przez media antysitwowej. Projekt formalnie pod tytułem ,,ustawa o przejrzystości w zakresie zatrudniania osób bliskich w jednostkach sektora publicznego oraz o przeciwdziałaniu protekcji w naborze na stanowiska w jednostce sektora publicznego”. Zobowiązuje ona osoby zajmujące kierownicze stanowiska w jednostkach sektora...

Read More

Forma i sposób – WSA po raz pierwszy definiuje pojęcia.

WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 21.6.2018 r. (II SAB/Gd 38/18) po raz pierwszy wyraźnie definiuje pojęcia jakich ustawodawca użył w art. 14 UDIP, a mianowicie pojęcia formy i sposobu udostępniania informacji publicznej. Zdaniem WSA w Gdańsku: ,,czym innym jest forma udostępnienie informacji publicznej a czym innym sposób jej udostępnienia. Forma udostępnienia informacji publicznej odnosi się do...

Read More