Odmowa wstępu na obrady Sejmu R.P. nielegalna.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12.2.2019 r. (IV SA/Wa 2001/18)  kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wystapił następujący stan faktyczny: jeden z dziennikarzy otrzymał zakaz wstępu na trwające obrady Sejmu R.P. Dzienikarz wniósł skargę na czynność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w postaci odmowy wstępu na posiedzenie Sejmu w...

Read More

RODO nie kłóci się z UDIP.

WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 16.1.2019 r. (II SA/GD 685/18) kontroolowął proces realizacji prawa do infomracji, w ramach którego wnioskodawca ,,zwrócił się do Nadleśnictwa o udostępnienie następującej informacji: liczby pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia wniosku), informacji o tym, komu przekazane zostało uzyskane drewno – osobno w latach 2015, 2016,...

Read More

Dane kupujących drewno od Lasów Państwowych są jawne zdaniem WSA w Gdańsku.

WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 16.1.2019 r. (II SA/GD 685/18) kontroolowął proces realizacji prawa do infomracji, w ramach którego wnioskodawca ,,zwrócił się do Nadleśnictwa o udostępnienie następującej informacji: liczby pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia wniosku), informacji o tym, komu przekazane zostało uzyskane drewno – osobno w latach 2015, 2016,...

Read More

Wynagrodzenia członków organu zarządzajacego są jawne zdaniem WSA w Szczecinie.

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 17.1.2019 r., (II SA/Sz 1213/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji w ramach którego do spółki zajmującej się obszarem wodno kanalizacyjnym wnioskodawca zwrócił się o udostępnienie: wysokości wynagrodzenia zmiennego, przyznanego w roku 2018 r. (za rok 2017 r.); przyczyn uzasadniających przyznanie ww. części zmiennej wynagrodzenia; wskazania jakie...

Read More

Pełnić funkcję publiczną można czasowo.

Naczelny Sąd Administracyjny kontrolując sposób reliazacji prawa do informacji, w kilku swoich orzeczeniach zwrócił uwagę, że pełnienie funkcji publicznej w rozumieniu art. 5 ust. 2 UDIP może być stanem przejściowym, zatem jej pełnienie może mieć wymiar czasowy. W takiej sytuacji wszelkie rozważania odnośnie ograniczenia prawa do prywatności takiej osoby, należy odnośić do tego właśnie okresu w...

Read More

Radca prawny w Urzędzie pełni funkcję publiczną. Jego wynagrodzenie jest jawne.

WSA w Szczecinie w prawomocnym wyroku z dnia 12.12.2018 r (II SA/Sz 1147/18)  kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego Wioskodawca zwrócił się do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy o udostępnienie – w trybie dostępu do informacji publicznej – informacji o wysokości wynagrodzenia za ostatnie 6 miesięcy radcy prawnego w kwocie brutto i netto oraz otrzymanych w ww....

Read More