Obowiązek uwiarygodnienia nieposiadania informacji publicznej.

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 15.3.2018 r. (IV SA/Gl 382/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji w ramach którego wnioskodawca zwrócił się do Urzędu MIasta ,,o udostępnienie przez organ protokołów odbioru robót związanych z remontem instalacji elektrycznej i odgromowej w Przedszkolu Miejskim w P. We wniosku tym skarżący wniósł o przedłożenie dokumentów, które potwierdzają, że...

Read More

Pismo z negatywną oceną projektu jest informacją publiczną.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 16.1.2018 r. (IV SAB/Wr 297/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji publicznej w ramach którego, wnioskodawca zwrócił się ,,o udostępnienie drogą mailową w formie skanu pisma informującego o negatywnej ocenie projektu „[…]”, objętego wnioskiem […], zgłoszonego w ramach naboru nr […] wraz z potwierdzeniem nadania tegoż...

Read More

ważny wyrok NSA o kolizji ustaw.

NSA w wyroku z dnia 16.3.2018 r. (I OSK 2388/17) uchylił wyrok WSA w Lublinie z dnia 25.4.2017 r. ( II SAB/Lu 22/17) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wnioskodawca wnosił do Marszałka Województwa o ,,udostępnienie informacji publicznych zawartych we wszystkich wnioskach o dofinansowanie z funduszy europejskich (perspektywa 2007-2013) złożonych przez gminę Lublin, jednostki...

Read More

Sygnaliści – projekt NGO-sów.

Na stronie www.sygnalista.pl zamieszczony został obywatelski projekt ustawy o sygnalistach, którego autorem są NGO-sy: Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Związków Zawodowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Instytut Spraw Publicznych Organizacje zapraszają do zgłaszania uwag do 11 maja 2018 r. Uwagi można zgłaszać online za posrednictwem formularza:...

Read More

Orzeczenia dyscyplinarne jako informacja publiczna.

WSA w Poznaniu w wyroku z 4.10.2017 r., (IV SAB/Po 43/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca ,,zwrócił się do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, o udzielenie, w trybie dostępu do informacji publicznej, następujących informacji: 1. czy wobec lek. […] zostało kiedykolwiek wszczęte postępowanie...

Read More

Okręgowa Rada Adwokacka posiada zdolność sąd.-adm.

NSA w wyroku z dnia 3.10.2017 r. (I OSK 3313/15) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, oddalając skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie (II SAB/Wa 592/15) – proces w ramach którego Wnioskodawca wystąpił do O.R.A. o udostępnienie kopii sprawozdania komisji rewizyjnej. O.R.A. argumentowała w swoich skargach m.in., że ,, że skarga jest dotknięta wadami formalnymi: nie zawiera...

Read More