Komitet wyborczy nie jest podmiotem obowiązanym do stosowania UDIP.

WSA w Lublinie w postanowieniu z 30.1.2019 r. (II SAB/Lu 4/19) pw ppstanowieniu odrzucającyms kargę, stwierdził m.in.: ,, Komitet nie mieści się w kręgu podmiotów zobowiązanych w świetle art. 4 ust. 1 u.d.i.p. do udostępnienia informacji publicznej, nie istnieją przepisy, które stanowią źródło przypisania Komitetowi w tym zakresie obowiązków, objętych sferą kognicji sądu administracyjnego. W...

Read More

Tajemnica przedsiębiorcy musi mieć obiektywną wartość, nie wystarczy samo zastrzeżenie przedsiębiorcy !! Wyrok NSA.

NSA w wyroku z dnia 11.12.2018 r. (I OSK 2906/16) oddalił skargę kasacyjną do wyroku WSA w Warszawie z 29.7..2016 r. (II SA/Wa 1900/15). POminę w tym miejscu opis sprawy bo on nie jest tu istotny, tak jak istotne jest niezwykle kalrowne i w pełni przeknywujące stwierdzenie NSA odnośnie istoty tajemnicy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ust. UDIP. NSA stwierdził m.in.: ,,nie sposób zgodzić się z...

Read More

Każda uczelnia wyższa, również niepubliczna jest podmiotem obowiązanym do stosowania UDIP.

WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 9.1.2019 r. (II SAB/BD 104/18) [wyrok nie jest prawomocny] rozpatrywałskargę na bezczynność Rektroa uczelni niepublinczej, stwierdził, iż sskarga jest zasadna, i jednocześnie zobowiązał Rektora  do rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Dodatkowo WSA stwierdził, że podmiot zobowiązany dopuścił się...

Read More

Zgłoszenie robót budowlanych -każde-jest jawne.

NSA w  wyroku z dnia 1.0.2018 r. (I OSK 2549/16) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie z 21.7.2016 r. (II SAB/Kr 105/16). Zdaniem NSA: Nałożenie na organ obowiązku zamieszczenia informacji ogólnodostępnej o zgłoszeniu wybranych typów budów wskazuje na intencję prawodawcy udostępniania informacji o robotach budowlanych, które z uwagi na ich rodzaj i charakter powinny być znane opinii...

Read More

Oceny cząstkowe na egzaminie adwokackim nie są informacją publiczną.

NSA w wyroku z dnia 26.1.2018 r. (I OSK 438/16) oddaliłs kargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z  dnia 10.11.2015 r. (II SAB/Wa 819/15) . W sprawie stan faktyczny przedstawiał się następująco:  Związek Zawodowy zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie skanów (w formie pdf) lub kserokopii uzasadnień ocen cząstkowych sporządzonych na...

Read More

Pisemne sprawdziany aplikantów w KRSSiP nie stanowią informacji publicznej – wyrok NSA.

NSA w wyroku z dnia 18.10.2018 r. (I OSK 424/17) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie z 6.10.2016 r. (II SAB/Kr 135/16). W sprawie mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawym stanem faktycznym:  Wnioskodawca ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Miał wątpliwości, co do rzetelności oceny sprawdzianów, dlatego wniósł pisemnie o udostępnienie mu prac...

Read More