Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych nie stanowi informacji publicznej.

WSA w Łodzi w wyroku z 12.2.2019 r. ( II SAB/Łd 181/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca zwrócił się w formie elektronicznej o udostępnienie m.in. rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania; informacji z jaką datą rozpoczęto w urzędzie prace nad rejestrami oraz dokumentu na podstawie którego rozpoczęto prace...

Read More

Art. 31 par. 2 k.p.a. nie ma zastosowania w postępowaniu regulowanym UDIP.

NSA w wyroku z dnia 5.2.2019 r. ( I OSK 840/17) stwierdził m.in.: ,,wykładnia systemowa art. 16 ust. 2 wspomnianej ustawy prowadzi do wniosku, że pod pojęciem „stosowania przepisów k.p.a. do decyzji” nie należy rozumieć jedynie wymogu stosowania przepisów wprost odnoszących się do tej formy działania administracji publicznej (np. art. 107 § 1 k.p.a.), ale także nakaz stosowania...

Read More

Zwolnienie z opłat sądowych O.P.P. nie zawsze.

Jedna ze spraw którą poruszył w swoim wyroku NSA (wyrok z 30.11.2018, I OSK 144/17) dotyczyla między innymi obowiązku uiszczania opłat sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez organizację pożytku publicznego. Zgodnie z art. 239 & 2 p.p.s.a: ,,Nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku...

Read More

Oświadczenie majątkowe PINB nie jest jawne. Wyrok NSA.

NSA w wyroku z dnia 30.11.2018 r.(I OSK 173/17) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Opolu z 29.9.2016 r. (II SA/Op 391/16) . W sprawie jednym z głównych aspektów spornych była odpowiedź na pytanie, czy składane przez Powiatowego Inspektora NAdzoru Budowlanego oświadczenie majątkowe jest jawny czy nie. Stan prawny wygląda następująco:  1. USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM .  Art. 25c USP...

Read More

Anonim jako nośnik informacji publicznej.

Powraca sprawa anonimów jako nośnika informacji publicznej. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 6.8.2018 r. (IV SAB/Gl 102/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji w ramach którego wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora MOPS  o ,,udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii wszystkich dokumentów dotyczących pracy komisji antymobbingowej, działającej w kwietniu 2016...

Read More

Dokument wewnętrzny- stwierdzenie organu nie jest wystarczajace, WSA musi badać charakter dokumentu. Ważny wyrok NSA

NSA w wyroku z dnia 1 marca 2019 r. sygn. I OSK 688/17 (na stronie www.cbosa.gov.pl brak jeszcze wyroku), stwierdził, że wbrew twierdzeniu MEN oraz WSA w Warszawie,  przebieg i wnioski ze spotkań zespołu ekspertów „Dobrej Zmiany” nie były wewnętrznym dokumentem. I są informacją publiczną. Zdaniem WSA w wyroku z 7 listopada 2016 r. skoro żądane materiały audio, stenogramy, protokoły...

Read More