Koszty – badania najnowsze.

W najbliższym numerze kwartalnika (4/2019) ,Informacja w Administracji” ukaże się mój najnowszy artykuł – opracowanie wyników badań na temat kosztów udostępniania informacji publicznej w Polsce. Badanie jest już trzecim z rzędu. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone w 2013 r. (pobierz), kolejne w 2016 r.  (pobierz). Obecne badanie tak jak dotychczasowe obejmowało wszystkie urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie oraz urzędy miast wojewódzkich.

Całość już wkrótce w numerze 4/2019 ,,Informacja w administracji„.

Poniżej zamieszczam krótki wyciąg z artykułu:

,,(…) W obecnie przeprowadzonych badaniach w 2019 r., zauważalne jest ograniczenie wielości przewidywanych formatów kopii, skanowania, na rzecz rozwiązań prostych. Generalnie poza 1 przypadkiem znikły z kosztorysów dyskietki, co wydaje się oczywiste, ale wciąż pozostają płyty CD i DVD. Znikły również występujące wcześniej pozycje związane z kosztem uwierzytelniania udostępnianych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. Jest to oczywiste następstwo orzecznictwa sądowego, które jednoznacznie wskazuje, że ,,celem DostInfPubU nie jest wydawanie dokumentów urzędowych, ale umożliwienie udostępnienia informacji, to należy uznać, że wydanie wnioskodawcy kserokopii dokumentów wyczerpuje obowiązek organu w zakresie udostępnienia informacji publicznej”(wyrok NSA z 21.6.2012 r., I OSK 752/12). ,,Poświadczenie zgodności z oryginałem kopii dokumentu, o co wnioskowano, służy nadaniu tej kopii mocy dokumentu urzędowego. Tymczasem celem DostInfPubU nie jest wydawanie dokumentów urzędowych, ale umożliwienie udostępnienia informacji” (wyrok WSA w Gliwicach z 2.82016 r., II SAB/Gl 46/16).

Pojawiły się rozwiązania nieznane dotychczas, takie jak zamieszczanie odpowiedzi na wnioski na serwerach urzędu, jeżeli objętość plików przekracza określoną wielkość w MB. W Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim jeśli wskazano jako sposób udostępnienia informacji przesłanie drogą elektroniczną, a objętość przekracza 50 MB, wtedy zamieszcza się te dane na koncie FTP serwera urzędu i przekazuje się jednocześnie dane na płycie CD (…)”.

Comments are closed.