sprawy w TK

Wyrok T.K. z dnia 16 września 2002 r. sygn. K 38/01.

Trybunał badał wnioski trzech jednostek samorządu terytorialnego :

1) Sejmiku Województwa Lubelskiego, o zbadanie zgodności art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 ze zm.) z art. 8 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 61 ust. 4, art. 94 Konstytucji,
2) Rady Powiatu w Lublinie o zbadanie zgodności art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.), z art. 8 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 61 ust. 4, art. 94 Konstytucji,
3) Rady Gminy w Końskowoli o zbadanie zgodności art. 11b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zm.) z art. 8 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 61 ust. 4, art. 94 Konstytucji.
T.K. orzekł: 
Art. 11b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558), art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) są zgodne z art. 61 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W sprawi tej T.K. wskazał też, że można regulować w drodze przepisów wewnętrznych pewne kwestie związane z realizacją prawa do informacji, co ma ogromne znaczenie w praktyce, pod warunkiem, że nie narusza to zasad ustawowych.
W wyroku czytamy m.in.: ,,Zakwestionowane we wnioskach upoważnienia nie mogą zatem obejmować zagadnień dotyczących materialnych aspektów tego prawa obywatelskiego, ani też tych aspektów proceduralnych dostępu do dokumentów i korzystania z nich, które mogłyby mieć wpływ na kształtowanie zakresu prawa do informacji lub jego realizację. Znaczy to, iż z mocy prawa z “zasad dostępu do dokumentów i korzystania z nich” wyłączone są takie aspekty proceduralne, któreby np. przesądzały o odpłatności lub bezpłatności dostępu do dokumentów, wyznaczały terminy mogące zagrozić realności tego dostępu, itp. Należą tu natomiast takie reguły o charakterze porządkowym, które dotyczą miejsca i czasu udostępniania dokumentów, technicznych uwarunkowań zapoznawania się z ich treścią, czy ich kopiowania, powielania, dokonywania wypisów”. 

Sygnatura K 8/15

T.K. o r z e k ł w dniu 7 czerwca 2016 r.:

1) art. 14a ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 65), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), w zakresie, w jakim dotyczy testów i pytań testowych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które już się odbyły,

2) art. 16r ust. 12 zdanie drugie ustawy z 5 grudnia 1996 r. powołanej w punkcie 1, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. powołanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim dotyczy zadań testowych z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, który już się odbył

– są niezgodne z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Sygnatura sprawy: SK 36/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Stowarzyszenie

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej – zwrotu „inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności” zawarty w art. 4 ust. 1 tej ustawy rozumiany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym w ten sposób, że nie znajduje zastosowania do posłów tworzących biura poselskie lub poselsko – senatorskie w celu obsługi swojej działalności „w terenie” (poza parlamentem), z art. 61 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie Konstytucji RP oraz art. 61 ust. 2 Konstytucji RP.

postanowienie TK SK 36 14

skarga konstytucyjna

stanowisko PG

stanowisko Sejmu

zdanie odrebne do post. TK SK 36 14


Sygnatura sprawy:  K 58/13 (całość dokumentów)

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej z art. 61 ust. 1 i 2 w związku z art. 61 ust. 3 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Skarga I Prezesa SN do TK o zbadanie konstytucyjności zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej pod kątem granic prawa do prywatności i prawa do informacji.

zakres skargi
treść wniosku I Prezesa SN

Amicus curiae – opinia przyjaciela sądu – w sprawie wniosku I Prezesa SN z  listopada 2013 roku do Trybunału Konstytucyjnego zawierającego szereg zarzutów dotyczących zgodności ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Zródło www.siecobywatelska.pl


Sygnatura sprawy w Trybunale Konstytucyjnym   K 14/13. wyrok z 09.04.2015 r. 

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Art. 284. 1. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 2. Informacji publicznej nie stanowią inne niż wymienione w ust. 1 dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego

wniosek RPO >>>

stanowisko Prokuratura Generalnego >>>

stanowisko Sejmu >>>

wyrok TK >>>