Orzecznictwo

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (stan na 28 grudnia 2011 r.) wraz z orzecznictwem

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (stan na 16.10.2013 r.) wraz z orzecznictwem – opracowali dr P.Sitniewski i dr J. Ruszewski.

Uchwała 7 sędziów NSA z grudnia 2013 r. – Żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postępowania przygotowawczego nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Uchwała 7 sędziów NSA z grudnia 2013 r.:

„Nałożenie na NFZ obowiązku zamieszczenia na stronie internetowej wyłącznie informacji, o których mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie oznacza, że do informacji niewymienionych w tym przepisie nie stosuje się ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”.

Dane techniczne jako informacja publiczna – wyrok WSA

Przepisy ustaw ustrojowych (art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym, art. 8a ustawy o samorządzie powiatowym i art. ustawy o samorządzie województwa), art. 61 Konstytucji oraz art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią, że – w ramach zasady jawności działania organów władzy publicznej – obywatelom przysługuje prawo do wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy. Uprawnienie to obejmuje również możliwość rejestrowania przez mieszkańców przebiegu tego rodzaju posiedzeń. Nie oznacza ono przy tym wyłącznie możliwości bezpośredniego udziału w sesjach organów, ale również możliwość zapoznania się z ich przebiegiem, np. za pośrednictwem transmisji radiowej lub telewizyjnej. W niektórych jednostkach samorządowych obrady są transmitowane również za pośrednictwem Internetu. Ich treść jest bowiem informacją publiczną – mieszkańcy mogą zatem domagać się ich udostępnienia przez organy administracyjne.