Strony krajowe

  1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl
  2. Strona projektu poświęconego jawności rad miast i powiatówwww.jawnoscsamorzadu.pl

FUNDACJA CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA zrealizowała projekt pod tytułem ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Okres realizacji: luty 2014 – maj 2015 r. Kierownik projektu: dr Piotr Sitniewski. CEL PIERWSZY: ukazanie stanu jawności działania rad miast i powiatów. CEL DRUGI: upowszechnienie zasady jawności działania organów stanowiących.  Adresaci: rady miejskie (306) i rady powiatu (314).

  1. www.sygnalista.pl  strona poświęcona zjawisku whistleblower – OSOBA, KTÓRA DZIAŁAJĄC W DOBREJ WIERZE, ZGŁASZA LUB UJAWNIA INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH GODZĄCYCH W INTERES PUBLICZNY LUB INTERES PRACODAWCY, A ZACHODZĄCYCH W MIEJSCU PRACY.
  2. Portal Strażniczy  –www.watchdogportal.pl 

Watchdogportal.pl (dawniej Watchdog.org.pl) to jedyny w Polsce portal poświęcony w całości tematyce działań strażniczych (jego nazwa pochodzi od angielskiego watchdog – pies stróżujący). Na stronie opisujemy co dzieje się w strażniczym świecie w Polsce i zagranicą, promujemy dobre praktyki w działaniach związany z obywatelską kontrolą działania władz i integrujemy środowisko watchdogów. Portal stanowi źródło wiedzy specjalistycznej, informacji, materiałów i przykładów działań

  1. www.watchdog.edu.pl 

Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, Polish Student Support Fund), jest organizacją pozarządową, która koordynuje duże ogólnopolskie monitoringi w obszarze szkolnictwa wyższego. Od 2010 roku FPS realizuje je w ramach programu Watchdog.edu.pl.

5. www.konkursy.edu.pl

Strona poświęcona monitorowaniu konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne na uczeniach wyższych

6. www.rekrutacje.edu.pl

Strona poświęcona monitorowaniu zasad rekrutacji na uczelnie wyższe.

7. www.obywatelenauki.pl

Strona poświęcona różnym inicjatywom poświęconym nauce polskiej, również kwestii transparentności konkursów.

8. Sieć Obywatelskawww.siecobywatelska.pl

Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia. Stowarzyszenie uważa, że do realizacji idei dobrego rządzenia potrzebna jest aktywna postawa obywateli podejmujących odpowiedzialność za sprawy publiczne i świadomych swoich praw oraz obowiązków, a także odpowiedzialna władza realizująca zasadę przejrzystości i partycypacji.

9. www.jawnylobbing.org  

Celem tego portalu jest rzucenie światła na działalność lobbingową w Polsce poprzez stworzenie nowego rejestru lobbingowego, który jest udoskonaloną wersją rejestrów prowadzonych przez polskie organy władzy publicznej. Można się z niego dowiedzieć kto jest w Polsce lobbystą zawodowym, kogo reprezentuje i w jakim obszarze działa.

10. www.przejrzystefinanse.pl 

Klarowna informacja odnośnie budżetu jednostek administracyjnych dostępna dla każdego obywatela

11. Serwis vagla.plwww.vagla.pl 

Serwis prowadzony przez Piotra Waglowskiego – prawnika, publicystę i społecznie zaangażowanego obywatela. W ramach serwisu www.vagla.pl gromadzone są materiały dotyczące aktywności autora, w ramach serwisu prawo.vagla.pl gromadzone są materiały poświęcone prawu regulującemu obieg informacji. Serwis powstał w 1997 roku.

12www.wokandaobywatelska.pl 

Tekst ze strony Fundacji Court Watch Polska: ,,Zauważyliśmy, że ludzie często nie czują się w sądach właściwie traktowani, a przestępcy są nieadekwatnie karani. Chcemy, żeby każdy był w sądzie szanowany i wyszedł z niego z poczuciem sprawiedliwości. Dlatego, co roku, ponad 500 naszych wolontariuszy obserwuje rozprawy w całej Polsce. Na podstawie ich obserwacji publikujemy raporty, szkolimy sędziów – jesteśmy głosem obywateli w sądach i Ministerstwie Sprawiedliwości. Nasz program obserwacji sądów jest największy na świecie, a organizacje międzynarodowe promują nasze doświadczenia w innych krajach. Stworzyliśmy Wokandę Obywatelską, aby każdy mógł zaprosić naszych obserwatorów na swoją rozprawę”

13. Centrum Prawa Ekologicznegowww.cpe.eko.org.pl

Strona o dostępie do informacji w sprawach dotyczących środowiska. Wszystko o Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. podpisanej w 25.06.1998 r. w Aarhus.

14. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fideswww.bonafides.pl

Szczegółowymi celami działalności są:edukacja w zakresie praw człowieka, a w szczególności praw obywatelskich, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, zwiększenie dostępu do informacji publicznej, przejrzystość życia publicznego, kontrola wydatków publicznych, przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych,

15. Omówienie wyroków ETPC  www.wyrokietpc.pl

Za pośrednictwem tej strony prawnicy i współpracownicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od lutego 2013 r. prowadzą na łamach dodatku „Prawnik” do Dziennika Gazety Prawnej rubrykę pt. Prosto ze Strasburga. NA stronie publikowane są omówienia najważniejszych wyroków ETPC z podziałem na poszczególne naruszenia poszczególnych pra

16. Strona poświęcona Dialogowi Społecznemu:www.dialog.gov.pl

Strona internetowa poświęcona w całości dialogowi społecznemu, redagowana przez pracowników Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

17.  Strona z księgami wieczystymi online. www.ksiegi-wieczyste-online.pl

18.  http://emonitoring.poczta-polska.pl/ – umożłiwia sprawdzenie aktualnego statusu przesyłki, zarówno po stronie Poczty Polskiej jak i operatorów zagranicznych

19. http://www.antynepotyzm.pl 

Projekt dofinansowany ze środków programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

20. www.informacja-publiczna.pl 

Strona prywatna poświęcona prawu do informacji. Twórca strony opisuje jak złożyć wniosek i inne elementy z tym związane.

21. www.obywatelpyta.pl

Obywatel Pyta powstał w celu zapewnienia każdej osobie pełnego i swobodnego dostępu do informacji publicznej. Obywatel Pyta to jedyny w Polsce system anonimowego dostępu do informacji publicznej. Dzięki nam każdy może zadać dowolne pytanie skierowane do organów władzy, a następnie uzyskać informację, pozostając przy tym anonimowym.

Komu pomaga:

  • Przedsiębiorcy zainteresowani danymi, które pozwalają im skutecznie działać w obszarze zamówień publicznych, bez ujawniania swojej tożsamości.
  • Dziennikarze i działacze, którzy stoją na straży lokalnych inicjatyw.
  • Osoby prywatne będące uczestnikami postępowań administracyjnych, które same nie są w stanie bronić swoich praw.

22. www.porady.siecobywatelska.pl  

Strona prowadzona przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Udziela ponad 2000 konsultacji prawnych rocznie. Specjalizuje się w takich tematach, jak dostęp do informacji publicznej, fundusz sołecki i wpływanie na decyzje rządzących. W tych obszarach mamy pewność, że porada którą otrzymujesz opiera się na doświadczeniu i bogatej, przemyślanej wiedzy. Aby zgłosić problem, który chcesz rozwiązać, użyj formularza dla „nowej sprawy”. Jeżeli chcesz odwołać się do wcześniejszej korespondencji z nami, dotyczącej innych problemów – skorzystaj z „wykazu spraw”.

23. www.statystyka.policja.pl  

Strona poświęcona statystyce działań Policji.