REUSE

Portal www.jawnosc.pl prowadzi dr Piotr Sitniewski.  

tekst ustawy – opracowanie autorskie dr Piotr Sitniewski – prawem chronione. reuse i udip
tekst rozporządzenia MKiDN w/s max. stawek opłat  rozp

P.  Sitniewski, ,,Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz„, C.H. BECK 2017 r., link 

Raport Fundacji Epaństwo z 28.06.2017 r. na temat roku obowiązywania REUSE   Reuse_raport_2017

 Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało I raport z wdrażania rządowego Programu otwierania danych publicznych (wersja przedłożona Radzie Ministrów). link 

 Wyroki WSA w/z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. 
  1. WSA w Warszawie z 31.5.2017 (II SA/Wa 2058/16).Wniosek dotyczył ponownego wykorzystywania ,,kopii treści wszystkich ekspertyz, opinii prawnych na temat ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398), jak również treści wszystkich ekspertyz i opinii prawnych na temat projektu tej ustawy, sporządzonych w Kancelarii Prezydenta RP, dla Kancelarii Prezydenta RP lub dla Prezydenta RP oraz kopii treści wszystkich ekspertyz, opinii prawnych na temat zmian przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego od 2015 r. oraz kopii treści umów i rachunków związanych z zamówieniem ekspertyz, opinii prawnych na temat ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, ekspertyz i opinii prawnych na temat projektu tej ustawy, sporządzonych w Kancelarii Prezydenta RP, dla Kancelarii Prezydenta RP lub dla Prezydenta RP, ekspertyz, opinii prawnych na temat zmian przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego od 2015 r.”.
  2. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 10.11.2016 r. (sygn. II SAB/Wa 3/16)  kontrolując proces realizacji prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w którym wnioskodawca zwrócił się o udostępnienie :,, 1) kalendarza spotkań Ministra Zdrowia w okresie od […] maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji, 2) księgi wejść i wyjść gości (rejestru wejść/wyjść gości) do Ministerstwa od […] maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji – w postaci przeszukiwalnych plików elektronicznych w formacie plików pdf lub xlsx i przekazanie na adres poczty elektronicznej […].” WSA orzekł m.in: daniem Sądu, chociaż przepis art. 25 ust. 1 ustawy nakazuje stosować przepisy k.p.a. do decyzji, to jednak w sytuacji, gdy organ zmierza do wydania decyzji administracyjnej musi w zakresie warunków formalnych wniosku stosować przepisy k.p.a. regulujące wymogi podania (art. 63 k.p.a.). Elementy formalne wniosku, o których mowa w art. 21 ust. 3-5 ustawy, są wystarczające w przypadku, gdy załatwienie wniosku nie nastąpi w przewidzianej formie decyzji administracyjnej”
  3. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 21.12.2016 r. (sygn. II SAB/Wa 465/16)  kontrolując proces realizacji prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w którym wnioskodawca zwrócił się o : ,,udostępnienie informacji sektora publicznego, tj.: 1) kalendarza spotkań Ministra w okresie od […] maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji, 2) księgi wejść i wyjść gości (rejestru wejść/wyjść gości) do Ministerstwa od […] maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji, w postaci przeszukiwalnych plików elektronicznych w formacie plików pdf lub xlsx. Wnioskodawca wskazał, iż zamierza przedmiotową informację wykorzystywać w celach niekomercyjnych do artykułów i analiz na stronach internetowych Stowarzyszenia i porównywania spotkań Ministra oraz gości Ministerstwa z innymi Ministrami, bądź Ministerstwami„. WSA orzekł m.in.: ,,w zakresie pojęcia informacji sektora publicznego zawiera się informacja publiczna oraz inne treści będące w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują w celu ponownego wykorzystywania, które wykraczają poza zakres pojęcia informacji publicznej”. ,,Informacja będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego (art. 3 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego), aby mogła być ponownie wykorzystana musi pierwotnie służyć celowi publicznemu. Innymi słowy powinna posiadać walor informacji publicznej, za wyjątkiem informacji (rozumianej jako dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 3 powołanej dyrektywy 2003/98/WE) stanowiącej zasób bibliotek, archiwów i muzeów, gdyż te służąc celowi publicznemu niejednokrotnie nie mogą zostać zakwalifikowane jako informacja publiczna na gruncie przepisów u.d.i.p. Zatem, nie może podlegać ponownemu wykorzystywaniu informacja, która pierwotnie nie występowała w przestrzeni publicznej. Odmienna interpretacja powołanych przepisów prowadziłaby do wniosku, iż skoro podlega ponownemu wykorzystaniu każda treść lub jej część będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, bez względu na to, czy dotyczy spraw publicznych, czy też nie, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej straciłyby rację bytu. Wnioskodawca na gruncie ustawy o ponownych wykorzystaniu informacji sektora publicznego uzyskałby dostęp do informacji, której nie otrzymałby w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacjo publicznej, np. dokumentu prywatnego”.

NOWA USTAWA  O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO – treść ustawy
 Podręcznik: Jak udostępniać obywatelom dane o finansach publicznych: autorzy Jan BAran, Katarzyna MIkołajczyk, źródło 
Proces legislacyjny na poziomie Sejmu R.P.
 ostateczna wersja ustawy uchwalona 25.02.2016 r. 
141 projekt ustawy przekazany Sejmowi przez Rząd
141-001 Prokurator Generalny brak uwag
141-002 uwagi woj podlaskiego do projektu
141-003 uwagi SN do projektu
199 sprawozdanie komisji sejmowej admispwew o projecie
199-001 opinia MSZ o projekcie

Proces legislacyjny na poziomie Senatu R.P.

 078 materiał porownawczy
78_2 tresc ustawy przekazanej z Sejmu do Senatu
78a (1) sprawozdanie komisji co do wprowadzonych zmian
078o opinia o ustawie Biura Legislacyjnego
078z rekomendacje sprawozdanie komisji co do proponowanych zmian
Uwagi Koalicji na rzecz Otwartego Rządu przekazała  do projektu założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji publicznej.Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych:

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Nowe wyzwanie dla instytucji kultury. Katarzyna Rybicka Helena Rymar Alek Tarkowsk

„Serwis internetowy OpenGovernment.pl powstał w ramach realizacji projektu pt. „Praktyczne aspekty realizacji koncepcji Otwartego Rządu oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych jako katalizator rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych”, który stanowi realizację zadania publicznego pt.: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych” wspieranego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wykonawcą projektu był Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, który od roku 2012 wspiera organizacje publiczne w przygotowaniu i realizacji cyfrowej transformacji”.

www.opengovernment.pl

Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

„Opracowanie pochodzi ze strony: http://www.opengovernment.pl/opracowania”

Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informatyków – ujęcie praktyczne

„Opracowanie pochodzi ze strony: http://www.opengovernment.pl/opracowania”

Otwarty rząd inspiracje z Polski i ze świata

„Opracowanie pochodzi ze strony: http://www.opengovernment.pl/opracowania”


W piątek (24 kwietnia 2015 r.) w UKSW w Warszawie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi:

Informacja sektora publicznego podstawą użytecznych usług i motorem aktywności obywatelskiej i społecznej – Anna Siemek-Filuk, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jako element jawnego administrowania – dr Agnieszka Piskorz-Ryń, Wydział Prawa i Administracji UKSW

Projekt założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – Anna Gos, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ekonomiczne aspekty ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – dr Dušan Bogdanov, Uniwersytet Opolski

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w instytucjach kultury: praktyka i wyzwania – Katarzyna Rybicka, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska”