REUSE

Portal www.jawnosc.pl – prowadzi dr Piotr Sitniewski – Portal www.jawnosc.pl
 1. P.  Sitniewski, ,,Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz„, C.H. BECK 2017 r., link 
 2. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało I raport z wdrażania rządowego Programu otwierania danych publicznych (wersja przedłożona Radzie Ministrów). link 
 3.  Podręcznik: Jak udostępniać obywatelom dane o finansach publicznych: autorzy Jan BAran, Katarzyna MIkołajczyk, źródło
 4. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu: Zespół wskładzie Grażyna Czubek, Krzysztof Izdebski, Łukasz Jachowicz, Grzegorz Makowski, rozpoczęli projekt monitorowania podejmowanych przez polski rząd działań otwartości i przejrzystości.   Pobierz Raport >>>
 5. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

PROCES LEGISLACYJNY – PROCES LEGISLACYJNY – PROCES LEGISLACYJNY 


 1. Założenia do projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – 14 maja 2014 r. MAiC Pobierz >>>
 2. Projekt założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – Anna Gos, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 3. tekst ustawy – opracowanie autorskie dr Piotr Sitniewski – prawem chronione. reuse i udip
 4. udip + reuse akty prawne do wydruk
 5. tekst rozporządzenia MKiDN w/s max. stawek opłat  rozp
 6. Proces legislacyjny na poziomie Sejmu R.P.

ORZECZNICTWO SĄDOWE  – ORZECZNICTWO SĄDOWE – ORZECZNICTWO SĄDOWE


 1. wyrok ETS z dnia 27.10.2011 r. o uchybieniu zobowiązaniom państwa członkowskiego – Polski odnośnie wprowadzenia do porządku prawego polskiego Dyrektywy 200398WE
 2. analiza orzecznictwa na temat  REUSE od stycznia 2017 (robocza wersja)
 3. wyrok   – TK K 17/05 czesc 2 K 17 05 opracowanie wyroku TK
 4. Wyroki WSA w/z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
  • WSA w Warszawie z 31.5.2017 (II SA/Wa 2058/16).Wniosek dotyczył ponownego wykorzystywania ,,kopii treści wszystkich ekspertyz, opinii prawnych na temat ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398), jak również treści wszystkich ekspertyz i opinii prawnych na temat projektu tej ustawy, sporządzonych w Kancelarii Prezydenta RP, dla Kancelarii Prezydenta RP lub dla Prezydenta RP oraz kopii treści wszystkich ekspertyz, opinii prawnych na temat zmian przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego od 2015 r. oraz kopii treści umów i rachunków związanych z zamówieniem ekspertyz, opinii prawnych na temat ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, ekspertyz i opinii prawnych na temat projektu tej ustawy, sporządzonych w Kancelarii Prezydenta RP, dla Kancelarii Prezydenta RP lub dla Prezydenta RP, ekspertyz, opinii prawnych na temat zmian przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego od 2015 r.”.
  • WSA w Warszawie w wyroku z dnia 10.11.2016 r. (sygn. II SAB/Wa 3/16)  kontrolując proces realizacji prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w którym wnioskodawca zwrócił się o udostępnienie :,, 1) kalendarza spotkań Ministra Zdrowia w okresie od […] maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji, 2) księgi wejść i wyjść gości (rejestru wejść/wyjść gości) do Ministerstwa od […] maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji – w postaci przeszukiwalnych plików elektronicznych w formacie plików pdf lub xlsx i przekazanie na adres poczty elektronicznej […].” WSA orzekł m.in: daniem Sądu, chociaż przepis art. 25 ust. 1 ustawy nakazuje stosować przepisy k.p.a. do decyzji, to jednak w sytuacji, gdy organ zmierza do wydania decyzji administracyjnej musi w zakresie warunków formalnych wniosku stosować przepisy k.p.a. regulujące wymogi podania (art. 63 k.p.a.). Elementy formalne wniosku, o których mowa w art. 21 ust. 3-5 ustawy, są wystarczające w przypadku, gdy załatwienie wniosku nie nastąpi w przewidzianej formie decyzji administracyjnej”
  • WSA w Warszawie w wyroku z dnia 21.12.2016 r. (sygn. II SAB/Wa 465/16)  kontrolując proces realizacji prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w którym wnioskodawca zwrócił się o : ,,udostępnienie informacji sektora publicznego, tj.: 1) kalendarza spotkań Ministra w okresie od […] maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji, 2) księgi wejść i wyjść gości (rejestru wejść/wyjść gości) do Ministerstwa od […] maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji, w postaci przeszukiwalnych plików elektronicznych w formacie plików pdf lub xlsx. Wnioskodawca wskazał, iż zamierza przedmiotową informację wykorzystywać w celach niekomercyjnych do artykułów i analiz na stronach internetowych Stowarzyszenia i porównywania spotkań Ministra oraz gości Ministerstwa z innymi Ministrami, bądź Ministerstwami„. WSA orzekł m.in.: ,,w zakresie pojęcia informacji sektora publicznego zawiera się informacja publiczna oraz inne treści będące w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują w celu ponownego wykorzystywania, które wykraczają poza zakres pojęcia informacji publicznej”. ,,Informacja będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego (art. 3 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego), aby mogła być ponownie wykorzystana musi pierwotnie służyć celowi publicznemu. Innymi słowy powinna posiadać walor informacji publicznej, za wyjątkiem informacji (rozumianej jako dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 3 powołanej dyrektywy 2003/98/WE) stanowiącej zasób bibliotek, archiwów i muzeów, gdyż te służąc celowi publicznemu niejednokrotnie nie mogą zostać zakwalifikowane jako informacja publiczna na gruncie przepisów u.d.i.p. Zatem, nie może podlegać ponownemu wykorzystywaniu informacja, która pierwotnie nie występowała w przestrzeni publicznej. Odmienna interpretacja powołanych przepisów prowadziłaby do wniosku, iż skoro podlega ponownemu wykorzystaniu każda treść lub jej część będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, bez względu na to, czy dotyczy spraw publicznych, czy też nie, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej straciłyby rację bytu. Wnioskodawca na gruncie ustawy o ponownych wykorzystaniu informacji sektora publicznego uzyskałby dostęp do informacji, której nie otrzymałby w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacjo publicznej, np. dokumentu prywatnego”.

ANALIZY  i RAPORTY \ ANALIZY  i RAPORTY \ ANALIZY  i RAPORTY 


 1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jako element jawnego administrowania – dr Agnieszka Piskorz-Ryń, Wydział Prawa i Administracji UKSW
 2. Raport Fundacji Epaństwo z 28.06.2017 r. na temat roku obowiązywania REUSE Reuse_raport_2017
 3. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informatyków – ujęcie praktyczne. 2014 Wydanie II do pobrania
 4. Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzorce z Polski i ze świata. Wydanie II do pobrania
 5. stan regulacji w administracji samorządowej i rządowej
 6. raport z badań – dr Piotr Sitniewski od str.49
 7. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Nowe wyzwanie dla instytucji kultury. Katarzyna Rybicka Helena Rymar Alek Tarkowsk
 8. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej
 9. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informatyków – ujęcie praktyczne          „Opracowanie ze strony: http://www.opengovernment.pl/opracowania”
 10. Otwarty rząd inspiracje z Polski i ze świata „Opracowanie ze strony: http://www.opengovernment.pl/opracowania”
 11. Informacja sektora publicznego podstawą użytecznych usług i motorem aktywności obywatelskiej i społecznej – Anna Siemek-Filuk, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
 12. Ekonomiczne aspekty ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – dr Dušan Bogdanov, Uniwersytet Opolski
 13. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w instytucjach kultury: praktyka i wyzwania – Katarzyna Rybicka, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska”

STRONY WWW         STRONY WWW              STRONY WWW 


 1. www.opengovernment.pl„Serwis internetowy OpenGovernment.pl powstał w ramach realizacji projektu pt. „Praktyczne aspekty realizacji koncepcji Otwartego Rządu oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych jako katalizator rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych”, który stanowi realizację zadania publicznego pt.: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych” wspieranego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wykonawcą projektu był Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, który od roku 2012 wspiera organizacje publiczne w przygotowaniu i realizacji cyfrowej transformacji”.

WZORY PISM – PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 1. wzór nr 1 poinformowanie o nieposiadaniu wnioskowanej ISP
 2. wzór nr 2 poinformowanie że nie jest się podmiotem zobowiązanym osoba prawna
 3. wzór nr 3 poinformowanie że nie jest się podmiotem zobowiązanym jednostki oświaty
 4. wzór nr 4 wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
 5. wzór nr 5 wezwanie do uzupełnienia braków formalnych należytej reprezentacji osoby prawnej
 6. wzór nr 6 poinformowanie o niestosowaniu przepisów ustawy
 7. wzór nr 7 poinformowanie o wyłączeniu stosowania przepisów ustawy – realizacja zadań publicznych
 8. wzór nr 8 poinformowanie o niemożności przetworzenia z przyczyn technicznych
 9. wzór nr 9 zawiadomienie o przyczynach opóźnienia oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku
 10. wzór nr 10 poinformowanie o przekazaniu ISP bez określania warunków
 11. wzór nr 11 poinformowanie o braku warunków ponownego wykorzystywania
 12. wzór nr 12 złożenie oferty
 13. wzór nr 13 Decyzja rozstrzygająca o warunkach ponownego wykorzystywania w związku otrzymaniem sprzeciwu
 14. wzór nr 14 złożenie oferty w odpowiedzi na wniosek specjalny z art. 21 ust. 2
 15. wzór nr 15 Poinformowanie o niemożności ponownego wykorzystywania w odpowiedzi na wniosek z art. 21 ust. 2
 16. wzór nr 16 poinformowanie o wyłączeniu stosowania przepisów ustawy – art. 4 ust. 2 wykazanie interesu
 17. wzór nr 17 poinformowanie że nie jest się podmiotem zobowiązanym ogólne
 18. wzór nr 18 notatka służbowa o braku sprzeciwu – zawiadomienia o przyjęciu oferty

KONFERENCJE – KONFERENCJE  – KONFERENCJE – KONFERENCJE 


 1. W piątek (24 kwietnia 2015 r.) w UKSW w Warszawie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.